دوستت دارم

خودم را به رفتن زده ام

تا دستم را بگیری.

سید محمد مرکبیان