کاش به قدرت تحلیل و درکت اونقدری اعتماد داشتم که به خودت بگم، ولی ندارم.
بگم من متهمم که نتونستم دنیای پیچیده ی تو رو فهم کنم.
همیشه طلبکار بودن تو از من یه بدهکار ساخته، یه آدم مطیع مزخرف که به خاطر اعتقادش به تو؛ ایمانش
رو به خودش از دست داده.