ایمان داشتن خط داستان رو عوض کنه.
یه وقتایی داشتم بهونه می آوردم که خسته ام بسه و ... و مریم گفته میتونی؛ برو تمومش کن و کاری که نشدنی بوده برای من شدنی شده.
ایمان این شکلی یه
شبیه مریم