یکی از راه حل های انتقام گرفتن این است که برای تنبیه کردن آدمی شبیه او بشویم.
آخرش بعد از تنبیه فرد مذکور برای ما چه می ماند؟ یک " من " که دیگر دوستش نداریم.
* عنوان از فاضل نظری