یک مترسک خریده ام

عطر همیشگی ات را به تنش زده ام؛

گوشه اتاقم ایستاده!

درست مثل توست

فقط اینکه روزی هزار بار مرا از رفتنش نمی ترساند.

فرناندو پسوا