تا وقتی پدر و مادر داریم

وقتی مطمئنیم یکی هست که امن و همیشگی ما رو دوست خواهد داشت 

سی ثانیه پشت چراغ قرمز اشکهاتون رو رها کنید و تمام.

زانوی غم مال زمانی هست که دیگه ریشه ی امن نداریم.