زندگی با رابطه هایی که آسیب پذیری بالایی دارن و مراقبت همیشگی نیاز داره...

زندگی با رابطه هایی که دوستشون داریم

سخت اما زیباست.

برای آسون گرفتن به خودمون گاهی تنهایی رو انتخاب میکنیم؛ ساعتی روزی و نه بیشتر.