میزنم رو شونه خودم میگم الان وقتِ خستگی نیست
وقت نشستن نیست
اصلا وقت نیست.
این روزها بیش از همیشه دلتنگ بابا میشم حتی وقتی یک دیوار بینمون فاصله ست.