تو اهل محاسبه بودی. دو دو تا چهار تا... من اون موقع هنوز شمردن بلد نبودم.
هنوزم تو چرتکه داری؛ من فقط بلدم با انگشت حساب کنم.