یک سری مسائل هست که شخصی هست و پرسیدنش از دیگران حتی به استناد علاقه و اعتماد معنایی نداره.به  معنای دیگه دوام رابطه در همه چیز رو دانستن نیست. به قاعده پرسیدن؛ به قاعده گفتن.و اینکه ذهن و حال یک نفر رو هرگز به بهانه "چیزی برای پنهان کردن از هم نداریم" شخم نزنید.