ما پیر میشیم و آهنگ نوستالژیک روزهای اول بیست سالگی مان را در شصت سالگی گوش میکنیم؛ مثلا هندسه چارتار.
هر چند که " پیری آن نیست که بر سر بزند موی سپید" و اگر بلد باشیم در همان سن هم زندگی را استشمام میکنیم.