همون قدر که به مجرد ایجاد نارضایتی، ترک کردن رابطه رفتار ارزشمندی نیست و نشان دهنده ی ضعف مهارتی ارتباطی هست؛ اینکه به هر قیمتی ارتباط رو حفظ کنیم و همیشه ما کوتاه بیایم صبور باشیم فراموش کنیم و ادامه بدیم هم رفتار قابل دفاعی نیست.