گفت ببینمت؟ وقت داری؟کجا بیام؟
یه آدمهایی یه جایی تو ذهنت تموم شدن مردن فقط سنگ قبر ندارن مفقودالجسدن. باور کن دعا میکنم خوب باشی ولی گوشم از حرفهات پره . چقدر دروغگو ام که اینها رو نگفتم و به جاش نوشتم: کم سعادتی ماست قطعا، به شدت درگیرم این روزها. منو ببخش
وای که چقدر دلم میخواد تو هم منو نبخشی و در جایگاه برابر باشیم.