آیه ۳۷ سوره بقره درباره وقتی بود که آدم به زمین میاد و خدا به آدم که طرد شده از بهشت مسکن و خوراک و لباس نمیده؛ آدم از خدا کلمه دریافت میکنه.

در بدترین لحظه ها که آدم ابوالبشر در اوج ناامنی از اینکه چه خواهد شد، بوده؛ از خداوند کلمه دریافت میکنه تا روی زمین استغفار کنه و ارتباطش با خدا حتی روی زمین وقتی از بهشت رانده شده هم قطع نشه.