باهم بسازید؛ نه که هم را خراب کنید.

صبوری و گذشت با محبت عشق میسازد؛ علاقه محصول زمان است. وقتی که برای دوست داشتن همین آدم پرنقص کج و کوله ای که به شما ربط دارد میگذارید؛ همین وقت دنیای دو نفره ی عزیزی خلق میکند وگرنه که به یکباره سرشار از تمنا شدن در برابر کسی که نمیشناسید محصول هیجان و جابه جا شدن سطح هورمون هاست و خیلی قابل اعتماد نیست.

*با صدای مختاباد شنیدم