هم خونه بودن رو شبیه یک آئین، تمام و کمال به جا بیارید. به استقبالشون برید وقت ورود؛ بدرقه شون کنید وقت خروج. از کار که برمیگردید حرفی تحفه ای برای شاد کردنشون داشته باشید.

هم خونه های خوبی باشیم برای هم.