یکی از روزهای عید نوروز که محبت کردن یکی از کارهاشون رو برام فرستادن بخونم وقت رو مغتنم شمردم گفتم استاد کتاب ها رو خوندم کارگاه بیام؟ گفت با کارگاه سواد ادبی پیدا میکنی؛ نویسنده نمیشی. سماجت کردم گفتگو رو ادامه دادم گفتم چی نویسنده میسازه اگر سواد ادبی و کارگاه و کتاب نه؟ گفت تنهایی.