تو اشتباه بودی؟ یا درس و عبرت؟ نه دلم نمیخواد این شکلی ازت حرف بزنم.
تو از من یک آدم تازه ساختی پس به شدت برای من قابل احترامی.
ازت ابدا ناراحت نیستم. کمی غمگینم که به مرور حل میشه و چندان مهم نیست.
هیچ حسرتی ندارم. همه ی تلاشمو کردم و این خوشحالم میکنه.
ته قلبم نمیگم ای کاش...
فصل خوبی بود که تموم شد.