مده ای رفیق پندم که نظر بر او فکندم

تو میان ما ندانی که چه میرود نهانی

سعدی شیرازی