جاتون انقدر خالیه که گلدونهای شمعدونی هم دیگه کافی نیستن. برگردین بدون شما تلخی چای گزنده ست .وقتی در رو شما به روم باز نمیکنید غریبی میکنم با خونه. دیوارهای خونه سست شدن؛ به کار تکیه دادن نمیخورن. کلیدام رو از اعتبار نندازید بگذارید دسته کلید خوشبختی باشن. خونه عجیب شما رو کم داره.زود برگردین...