دیروز داشتم فکر میکردم من و تو چه طور این سال ها با تمام مشکلات خواستیم کنار هم باشیم و ادامه بدیم؟! شاید چون ما مطلقا درباره رفتارهای هم با دیگران حرف نمیزدیم. حتی وقتی حالم ازت بد بود نفر سوم و چهارم و پنجم بین ما نبود و همیشه دو نفر بودیم.حالم هم که با تو خوب بود تو وسیله فخرفروشی من نبودی. همه انرژی مون معطوف به این کردیم که حالمون با هم خوب باشه. خوب هم بود.