گفت بعد من هیچ کس نمیتونه انقدر دوستش داشته باشه...
خواستم بگم بعد تو وجود نداره. کاش میشد با اطمینان گفت.