خودتان را وارد رقابت های احمقانه و پیش پا افتاده نکنید. برنده شدن همیشه دستاورد نیست؛
 خوشی های ناایمن برای خودتان دست و پا نکنید. عنکبوت بلد است روی بافته ی خودش برقصد اما ما آدمها گاه خود را در بافته ی مان اسیر میکنیم.