خودتان را وارد رقابت های احمقانه و پیش پا افتاده نکنید. گاهی برنده شدن دستاورد نیست؛ شبیه این است که شما کل سرمایه تان را بادکنک رنگی بخرید و لحظاتی کف زدن و هورا ؛ خوب بعدش چی؟ زندگی سریال تلویزیونی نیست که با ادا و دروغ و زورکی به خوشی تمام شود؛ خوشی های ناایمن برای خودتان دست و پا نکنید. عنکبوت بلد است روی بافته ی خودش برقصد اما ما آدمها گاه خود را در بافته ی مان اسیر میکنیم.