یه دوره ای سر درس خازن ها فیزیکم ضعیف شد. یه معلم خصوصی داشتم که دقیقا ساعت ۴ که از مدرسه میرسیدم خونه پشت میزم در اتاقم منتظرم بود. دانشجوی ارشد هوافضای امیرکبیر بود. من هر روز بخاطر ایشون فیزیک میخوندم ؛ دنیام شده بود فیزیک.در آستانه روز معلم خواستم یاد کنم از همه روزهای خوبی که کنارش داشتم...آقا معلم امیدوارم غربت سخت نگذره و موفق باشید.امضاء؛ اینجانب