؛ گفت خانوم سروری لحظه شماری میکنم سال تحصیلی تموم بشه. خسته شدم دلم نمیخواد هیچ کدومتون رو ببینم. سعی کردم درکش کنم. سکوت کردم.

امروز اومد گفت خانوم شما یه جوری هستی انگار دوستمون داری.گفتم دارم.

یه رابطه پویا قطعا به فرجه هایی نیاز داره که خشم طرفین دیده و فهمیده بشه تا ایجاد نفرت و دلزدگی نکنه‌.