گفت منو حلال کن

هنوز این آخری رو روی گوشیم دارم.

میخواستم بگم تو خودت تصمیم گرفتی خودتو حروم کنی؛ از دست منم کاری برنمیاد.

نگفتم.

دلتنگی مثل نیش مار هست یا تیغ ماهی مثلا.

گلوی آدم رو نیش میزنه؛ میسوزونه بعد تویی و زهر...تویی و درد.

اون بیرون کسی خبر نداره درون تو چی میگذره.