گفت بزرگ شدی که میتونی خواهرتم دایورت کنی و ناراحت نشی!
گفتم: نه مریم! فقط حس میکنم در برابر دردهای دائمی سر شده م.