قرار شد تلخی های گذشته را تکرار نکنم .

فاصله را حفظ کنم .

سردی و بی مهری نکنم.

همه ی حواسم را جمع میکنم مزه ی امروز از جانم پاک نشود.