جواب دادم: در یک بحران عجیبم که دارم خوش بینیم رو به همه آدمهای فهیم و دوست داشتنی اطرافم از دست میدم. لطفا تو بهشون ملحق نشو. نمیدونم چی شد که این رو گفتم ولی میتونست باعث رنجشش بشه اما نشد . فقط گفت : چه جوری بهشون ملحق نشم؟