گفت انقدر فلفل نریز روی غذات! اصلا تو چرا انقدر فلفل قرمز میخوری؟

چند روز فکر کردم تا به اول ماجرا رسیدم؛ روی هر غذایی که در بشقابش می کشید فلفل می ریخت. من همیشه دوست داشتم چند قاشق غذا از بشقاب امید بخورم. می خندید میگفت نیت کن بخور شفا میگیری منم می خندیدم.به خودش قول داده بود غذا با فلفل بخوره من به خودم قول داده بودم از گوشه بشقاب امید غذا بخورم بعد از یه جایی حتی وقتی نبود من روی غذام فلفل قرمز میریختم‌.