مثل باران بهاری که نمیپرسد کِی
بی خبر در بزن و سرزده از راه برس
حسین منزوی