امروز داشتم فکر میکردم چقدر آدم بیخودی شدم؛ چقدر وسط ماجرای دیگرانم و غافلم از خطای خودم.به قول دوست مددکارم فاصله ناجی تا جلاد و قربانی فقط یک ضلع مثلث است.