گفتی اگر بمیرم ناراحت میشی؟ گفتم نمیدونم راستش، باید فکر کنم.
گفت همین که شک داری یعنی مثل سابق نیستی؛ خیلی هم ناراحت نمیشی.
گفتم آخه تو زیاد دور بودی" آدمها وقتی به دوری های کوچیک عادت کنن دوری های طولانی هم میتونن طاقت بیارن"*