با بخش هایی از خودم آشتی نیستم. هرکس اون بخش ها رو یادم بیاره هم غیرقابل هضم میشه.
من زود خودم رو در بقیه تشخیص میدم و پیدا میکنم.