پتو رو از روی صورتم کنار زد منو بوسید و رفت. انقدر ازش دلخور بودم که خودم رو به خواب زدم. بیدار که شدم یه برگه کنار بالشتم بود؛ نوشته بود: ببخشید سرت داد زدم.از اون روز این جمله شد عاشقانه ترین حرفی که شنیدم.
بلد باشیم عذربخوایم بلد باشیم وقتی رشته محبت گسسته میشه طوری پیوندش بدیم که به هم نزدیک تر از قبل بشیم.