از کلیدواژه های ارتباطات مذهبی خوشم نمیاد.

التماس دعا! آقاجان شما برای نون شبت هم نباید عزت نفست رو بشکنی چه برسه به ...

حلالم کنید! انگار قراره حرومش کنیم و بندازیمش دور.

برادر خواهر های خرواری تا آخر.