آدم ها وقتی از قیمت خودشون آگاه نیستن؛ در حراج خودشون رو عرضه میکنند و ذوق زده میشن که خریدار پیدا کردن.