گفت هیزه . گفتم تا حالا با من برخورد بدی نداشته.

همین که بهت گفته آرایش داشتی پاک کردی و چقدر لاغر شدی؛دیگه چی قراره بگه؟!

به نظرم هرکسی ممکنه این تغییرات حس کنه. نابینا که نیست.میتونست نگه قبول دارم ولی گفتنش اسمش هیزی نیست.