هیچی اندازه حرف زدن آدم رو سبک نمیکنه!

هیچی هم اندازه حرف زدن آدم رو تهی نمیکنه!