گفتم چقدر دیر جواب دادی؛ گفت درگیر ولنتاین بودم. گفتم چند روز گذشته چه ربطی داره؛ گفت اونهایی که اون  روز نرسیدم ببینم روزهای قبل و بعدش دیدم.پرسیدم قاطی نمیشه عشق ها با هم؟ جواب داد مگه بعد قرمه سبزی چای و میوه میخوری قاطی میشه؟ هرچی جای خودش!