وصال تازه آغاز تولد نوزادی ست به نام رابطه. نوزاد را رها کنی خودش تربیت نمیشود رشد نمیکند.
وصال پارکینگ نیست که بهش برسی و تمام؛ به قول شازده کوچولوی فقید : باید مراقب گلت باشی.