روی سایت دیوار دیشب یک آگهی جهت جذب نیروی متخصص دیدم که بخشی از آگهی بدین شرح بود:خانوم زیبا، قد بلند، مجرد با انگیزه و انعطاف پذیر و بدون مشکل جهت ماندن در ساعات اضافه کاری و ...

قطعا معنی انعطاف پذیر را از کلمات پس و پیش آن میشود فهمید!