هوا امروز مطبوع و دلپذیره. اگر نرید پیاده روی ناشکری کردین!