هر بار به اصرار سعی کردم مثلا خودم را دارای ویژگی x نشان بدهم عمیقا به من ثابت شده فاقد ویژگی مذکور هستم و تنها یک نقاب نمایشی از آن دارم.
درباره دیگران هم همین طور است.