اینکه بفهمیم ما فخر زمین و زمان نیستیم و اتفاقا آدم هایی معمولی و ساده ایم نشانه فهم و مرتبه ای از کمال است.
نه تواضع الکی! ولی افتادگی خودش حدکمال فیض است.