به اختلاف قیمت مرغ ارگانیک با مرغ معمولی نگاه میکردم و در تردید بودم از کدام خرید کنم. پیامک رسید فلانی به رحمت خدا رفت. اول مطمئن شدم ارگانیک بخرم حالا گران تر باشد اما بیشتر زنده می مانیم. پیامک دوم رسید: فاطمه صبح نفس کم آورد رسوندنش بیمارستان تموم کرد. به آقایی که مرغ ها را پاک میکرد گفتم ارگانیک نمیخوام . فکر کردم وقتی یک روز صبح تمام میشود چه فرق دارد...