روی یک تکه کاغذ بخشی از روحتان را بچکانید

به اندازه جمله ای ساده یا بیتی شعر

بعد در جیب یا کیفش گذارید.

می بیند لبخند میزند حالش خوش میشود.

*عنوان از سعدی