به امید و مریم گفتم بیاید عکس سه نفره بگیریم. دوتاشون که هستن انگار چند قاره به وسعت جهان من اضافه میشه.