همون طور که اسم مقطع راهنمایی را گذاشتند دبیرستان اول تا آمار ترک تحصیلی ها را آبرومندانه تر اعلام کنن و بگن تعداد ترک تحصیلی ها از دبیرستانه؛ همون اذهان متفکری که طرح زوج و فرد را راه انداخت تا خودروهای ناایمن داخلی به فروش برود ؛ احتمالا تعریف بیکاری رو هم هر سال تغییر میدن که نرخ بیکاری در آمار کاهش پیدا کنه. چه کنیم که اینجا خانه ست و دردِ خانه را نباید با غریبه گفت.