جزو دسته ای از بازیهاست که زندگی رو مختصر و مفید یاد میده. که یاد بگیریم برای چی در دل ماجرا باشیم و ارزش سنجی کنیم . که وسط بودن هم تراز با گل کردن هست اما احتمال گل خوردن و میزان آسیب پذیری کسی که در مرکز توجه هست بیشتره و مصادیقی ازین دست.